Aktuellt om skolan

Aktuellt om skolan
Till Avesta kommun, Bildningsförvaltningen

Synpunkter på förslag till omorganisation av skolverksamheten i Avesta kommun.

By utvecklingsgrupp startade 1995. Syftet var och är att utveckla södra By till en ort där människor kan verka, bo och trivas, att upprätthålla servicen samt skapa förutsättningar för ökad sysselsättning. Vi har nu i 25 års tid arbetat helt ideellt utifrån det syftet. Där har By skola varit väldigt viktig för oss och som vi också under åren stöttat på olika sätt. Utifrån skolans eget önskemål byggde vi ett fint uteklassrum som är mycket uppskattat. När vi fick höra att man, på grund av dålig ekonomi, inte hade tillräckligt med undervisningsmaterial anordnade vi med hjälp av föräldraföreningen en Vårsoaré som blev mycket lyckad. Medlen som samlades in uppgick till ca 40.000:- som By skola köpte in välbehövlig datautrustning för.

Men ibland, särskilt nu, känns det som att vi inte jobbar med utveckling utan istället får anstränga oss att förhindra avveckling.

Det är precis det som händer nu med förslaget om att flytta hela mellanstadiet i By till andra skolor. Om detta blir verklighet så blir By skola en skola med förskoleklass och lågstadieskola med få elever. Då inser man snart att det inte är ekonomiskt försvarbart att ha skolan kvar med kostnad för hyra mm. Dessutom uppstår frågan om någon lärare överhuvudtaget vill arbeta kvar i en sådan skola. Då blir ofrånkomligt nästa steg nedläggning.

Södra By är stort till ytan, har ett mycket aktivt föreningsliv och många småföretag. Men medelåldern är hög och det vi önskar mest är att yngre personer och främst barnfamiljer ska flytta hit. Detta för att få underlag för service och hopp om framtiden. Vi hoppas att det även är kommunens önskemål att bygderna utanför tätorten ska leva.

Vi tror att barnfamiljer som vill flytta till kommunen gärna bosätter sig på landsbygden. I vår del av kommunen finns alla förutsättningar för det aktiva friluftsliv som lockar barnfamiljer. Men förutsättningen är givetvis att det då finns en skola där. Det vore förödande för bygden och framtidstron om skolan, eller del av den, läggs ner.

I förslaget talas ofta om jämlikhet. Det finns många barn i By som bor långt ifrån skolan redan nu. Dessa skulle enligt förslaget få dubbelt så lång bussfärd till Horndal och då åka förbi skolan i By med sin fantastiskt fina skolgård och utemiljö. Hur jämlikt är det!! Man kan även bussa elever till By från andra skolor, vägen är lika lång oavsett vilket håll man åker.

Om man vill ha jämlikhet och bättre skolresultat så sätt in åtgärderna på de skolor där problemen

finns idag och slå inte sönder de skolor som fungerar bra med duktiga lärare.

Vårt förslag är att man behåller By skola i den omfattning den har idag.

Omförhandla hyrorna med Gamla Byn. Kommunen måste öka budgetramarna till Bildningsstyrelsen så man får möjlighet att göra insatser i de skolor där man har problem.

By Utvecklingsgrupp

Å styrelsens vägnar

Inger M Eriksson

ordf.